V letošním roce byl fotbalový oddíl TJ Spartak Trhové Sviny z.s. opět úspěšný s žádostí v rámci Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora sportu – Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť“ a získal finanční prostředky na investiční projekt „Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“ ve výši 200 tis. Kč se spoluúčastí cca 60 tis. Kč. Celkové finanční náklady jsou dle projektové dokumentace a při realizaci díla stavební firmou  vyčísleny na téměř 900 tis. Kč.

K dokončení první etapy zahrnující vybudování „hrubé“ stavby v roce 2017, nemalou měrou přispělo také město Trhové Sviny, respektive radní a zastupitelé, kteří na základě žádosti Výkonného výboru fotbalového oddílu odsouhlasili poskytnutí jednorázové finanční podpory této akce ve výši 150 tis. Kč. Zároveň však musel fotbalový oddíl přijmout několik opatření, která jsou zásadní pro finalizaci celého díla. Jedním z těchto opatření bylo navýšení oddílových příspěvků tak, aby bylo možné v letošním roce pokrýt finanční náklady spojené s dokončením první etapy („hrubá“ stavba) a následně v roce 2018 celou investiční akci dokončit. Další opatření spočívalo v minimalizaci zadávání dílčích zakázek externím firmám a realizování projektu pokud možno co nejvíce ve vlastní režii. Je nutné zdůraznit, že bez spolupráce Jihočeského kraje, města Trhové Sviny a pracovního nasazení jednotlivých členů fotbalového, a taktéž i nohejbalového oddílu, by nebylo možné akci zrealizovat. Zvláštní poděkování patří především dvěma členům oddílu fotbalu a to předsedovi Janu Gažákovi a Petru Valutovi, kteří obětují téměř veškerý volný čas ve prospěch vybudování a zkvalitnění fotbalového zázemí.

Dokončením celého projektu, získá fotbalový oddíl odpovídající zázemí pro všechny své mládežnické kategorie, přičemž se zvýší uživatelská hodnota celého objektu, který bude zároveň odpovídat aktuálním technickým, bezpečnostním a sportovním předpisům pro provozování výkonnostního i rekreačního sportu a školní tělovýchovy.

Za Výkonný výbor fotbalového oddílu TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

David Štojdl a Ondřej Kolář